GDPR

Varifrån kommer de personuppgifter som EKEBÄCKS behandlar? 
De personuppgifter som EKEBÄCKS samlar in och hanterar hämtas direkt från dig som kund hos oss, t.ex. när du kontaktar oss via telefon, i butiken eller ett formulär på hemsidan.  

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar EKEBÄCKS? 
De personuppgifter EKEBÄCKS behandlar kan delas in i olika kategorier: 
– Kunduppgifter (namn och adressuppgifter, telefonnummer, e-post) 

– Köprelaterade personuppgifter (innefattande t.ex. bokningar av service och däckhotell). 

För vilka ändamål behandlas dina personuppgifter? 
Alla personuppgifter som EKEBÄCKS samlar in behandlas för ett särskilt ändamål. Dina uppgifter hanteras enbart utifrån de behov som finns i EKEBÄCKS verksamhet. Exempel på sådana behov är bland annat administration av kundregister och andra former av kommunikation till dig som kund.  

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med? 
EKEBÄCKS lämnar inte ut dina personuppgifter till externa företag och organisationer utan din tillåtelse. Dina personuppgifter lämnas endast ut till externa parter för t.ex. nyttjande av kundförmåner, eller vid leverans av varor. Om du vill få närmare information om de externa parter som dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till kan du kontakta oss. 

Hur länge sparas personuppgifterna? 
Insamlade personuppgifter lagras eller behandlas så länge ändamålet för vilket uppgifterna inhämtades kvarstår, om inte annat framgår av gällande lagstiftning eller andra regler för verksamheten. För personuppgifter kopplade till fakturaköp och liknade kommer dessa endast att sparas till och med att verksamheten genomförts och aviserade eller fakturerade avgifter erlagts. Kunduppgifter sparas i fem år efter senaste inbetalning.  

Var behandlas dina personuppgifter? 
EKEBÄCKS lagrar och behandlar personuppgifter i Sverige. 

Dina rättigheter 
– Rätten att bli informerad. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som EKEBÄCKS har om dig, om ändamålen med behandlingen och vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut till. Om du motsätter dig viss behandling av dina personuppgifter som är baserad på EKEBÄCKS berättigade intresse, kan du invända mot det genom att skriftligen meddela detta till oss på telefon 0140 – 410 10  

– Rätten att få information korrigerad. Om du vill ändra eller korrigera några av dina personuppgifter kan du göra det genom att kontakta EKEBÄCKS. 

– Rätten att bli raderad. Du har rätt att få dina uppgifter raderade i de fall dina uppgifter inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade. Du kan i vissa fall ha rätt att kräva att EKEBÄCKS begränsar behandlingen av uppgifterna i fråga.